ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ / ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utoljára frissítve: 2023. 04. 11.

1. Általános információk, nyilatkozat célja, hatályosság

A honlap tulajdonosa és működtetője Kőrösi Bálint EV (székhely: 8000 Székesfehérvár, Uzsoki u. 4.; cégjegyzékszám: 43769889; adószám: 79755931-1-27), (továbbiakban Kőrösi Bálint EV.)

Az alábbiakban Kőrösi Bálint EV. adatkezelési elveiről olvashatsz. Kérlek, figyelmesen olvasd el az alábbi dokumentációt. Kőrösi Bálint EV. jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, melynek esetén az új Adatkezelési elveket elérhetővé tesz honlapján. A honlap használatával elfogadod az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem értesz egyet, kérjük, ne használd az oldalt.

Kőrösi Bálint EV. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért, hiszen a személyes adatok védelme kiemelten fontos számára.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Kőrösi Bálint EV. által a https://otevotnyelv.com (és összes vonatkozó aldomainjén) internetes oldalon (továbbiakban: weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket írásba foglalja, valamint közölje.

Ne feledd azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)  
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)  
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);  

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül (automatizált vagy nem automatizált  módon) az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé ésszerű keretek között nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy  a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális   azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

1)   a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

2)   az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. A kezelt személyes adatok köre

Kurzusainkra történő feliratkozás előtt a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

  • név
  • e-mail-cím

Termék vásárlásakor, a számla kiállításához szükséges adatok, melyeket a Felhasználónak szükséges megadnia, rendelkezésre bocsátania:

  • név
  • e-mail cím
  • lakcím

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelő jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek, blog bejegyzések, kedvezményes ajánlatok küldése, oktatóanyagok továbbítása a Felhasználóknak, meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás valamint számlázás.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Kőrösi Bálint EV. gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas információkat is. Ezek a célok: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány Felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama
és jogcíme


Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet
tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá
visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi
kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.  A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak, ezekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Feliratkozás ingyenes kurzusokra
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, sütik
Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás:

ConvertKitwww.convertkit.com /e-mail cím kezelő és üzenetküldő szolgáltatás/
ConvertKit LLC
505 W. Broad Street #602, Boise, ID 83702
P.O. Box 761
Boise, Idaho 83701
[email protected]
Listázott Adatvédelmi pajzs tag. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Teachablewww.teachable.com /tananyagok és egyes kurzusok fizetéseit és tananyagait biztosító szolgáltatás/
Teachable, Inc.
16 W. 22nd Street, 6th Floor
New York, New York 10010
[email protected]
Adatvédelmi pajzs irányelveit követő vállalkozás. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Az adatok törlésének határideje: Felhasználói visszavonásig tárolásra kerülnek az adatok
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nem biztosított hozzáférés a kurzusokhoz, tananyag továbbítás megvalósulásának hiánya

Online tananyag vásárlása, megrendelése
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi
kötelezettség teljesítése
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, lakcím (számlázási cím)
Az adatkezelés célja: vállalt kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt
anyag eljuttatása a Felhasználóhoz, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás:

ConvertKitwww.convertkit.com /e-mail cím kezelő és üzenetküldő szolgáltatás/
ConvertKit LLC
505 W. Broad Street #602, Boise, ID 83702
P.O. Box 761
Boise, Idaho 83701
[email protected]
Listázott Adatvédelmi pajzs tag. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Teachablewww.teachable.com /tananyagok elérését biztosító szolgáltatás/
Teachable, Inc.
16 W. 22nd Street, 6th Floor
New York, New York 10010
[email protected]
Adatvédelmi pajzs irányelveit követő vállalkozás. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Paylike www.paylike.hu /bankkártyás fizetést bonyolító szolgáltató/

P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia . A szolgáltató adatvédelmi irányelve.

Stripe – www.stripe.com /bankkártyás fizetést bonyolító szolgáltató/

354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States. A szolgáltató adatvédelmi irányelve.

Számlázz.huwww.szamlazz.hu  /számviteli bizonylatok készítését és tárolását biztosító szolgáltató/
KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám:01 09 303201
Adószám:13421739-2-41
[email protected]
Bővebb információ a működésről és az adatvédelemről.

Billingo Technologies Zrt. – billingo.hu /számviteli bizonylatok készítését és tárolását biztosító szolgáltató/

Székhely:1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Cégjegyzékszám:01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Adószám:27926309-2-41

A cég adatvédelme.

OTP Mobil Kft. /SimplePay Szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője/
székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32
Cg. 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Bővebb információ a működésről és az adatvédelemről.

CONTEST PLUS Bt. /számviteli szolgáltató/
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs utca 17.
Cégjegyzékszám:07 06 015705
Adatvédelmi nyilatkozata a társaság székhelyén elérhető.

PayPal Europewww.paypal.com /pénzforgalmi szolgáltató/
S.à r.l., L-1150 Luxemburg
Adatvédelmi nyilatkozat.

Magnet Bank www.magnetbank.hu / a pénzforgalmi betétszámlát kezelő pénzintézet
1062 Budapest, Andrássy út 98.
1376 Budapest 62. Pf. 86.
[email protected]
A bank adatvédelmi nyilatkozata.

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelés teljesítésének hiánya, hozzáférés korlátozása, esetleges technikai jellegű problémák elhárításának hiánya

A fenti tevékenységhez nem kapcsolható, általános valamint egyéb esetek

Facebook – www.facebook.com /közösségi felület/
Facebook Messenger Customer Chat – www.messenger.com
Facebook, Inc.
1601 Willow Road,
Menlo Park, CA 94025
United States
A szolgáltató, listázott Adatvédelmi pajzs tag, adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

YouTubewww.youtube.com /videómegosztó felület/
YouTube, LLC
901 Cherry Avenue
Second Floor
San Bruno, CA 94066
United States
Listázott Adatvédelmi pajzs tag. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

WordPresswww.wordpress.com /a https://kurzusokotevotnyelv.com weboldal hátterét biztosító felület/
570 El Camino Real
Suite 150-454
Redwood City, CA 94063
United States
Adatvédelmi pajzs irányelveit szem előtt tartó társaság. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ /online elemző szolgáltatás/
Google Drive www.google.com/drive/ /szövegszerkesztő, táblázatkezelő csomag/
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Listázott Adatvédelmi pajzs tag. Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.

Trellowww.trello.com /feladatmenedzsment szolgáltatás/
Trello, Inc.c/o Atlassian, Inc.
1098 Harrison Street
San Francisco, CA 94103
USA
Adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe.

Tárhely szolgáltató:
Rewaresoft Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1185 Budapest, Szerencse utca 8/A.
Cégjegyzékszám:01 09 894468
Adószám:14224683-2-43
Adatvédelmi nyilatkozata a társaság székhelyén elérhető.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
email: [email protected]

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Biztonság

Kőrösi Bálint EV szabványnak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. A biztonsági intézkedései segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló Felhasználói adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. A lent kiemelt esetektől eltekintve, kizárólag csak az arra jogosult alkalmazottaknak van hozzáférése az Ön által megadott információkhoz. Ezen túlmenően szigorú szabályok vonatkoznak azokra a szolgáltatókra, akiknek vagy a Felhasználók információinak adatbázisához, vagy a szolgáltatásokat működtető szerverekhez van közvetlen vagy közvetett hozzáférésük. Mivel azonban nem garantálható, hogy az adatok nem tűnnek el, helytelen felhasználásuk, valamint megváltoztatásuk nem következik be, megteszünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megelőzzük az incidenseket.

9. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A Felhasználók védelme érdekében a korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

10. Záró rendelkezések

Az adatkezelő tájékoztatásul adja, hogy az oldallal kapcsolatban lévő feliratkozás, regisztráció, megrendelés és vásárlás, mint olyan az ügyfél szabadon akaratából bekövetkező, a Szolgáltató nem kötelezi a vevőt adatátadásra, amennyiben megteszi ezt, akkor vállalja, hogy vannak olyan partnerek, melyek a Felhasználó adatait az EU-n kívül tárolhatják fizikailag. Kőrösi Bálint EV. szem előtt tarja az olyan partnercégekkel történő együttműködést, akik kompatibilisek a  GDPR-rendelet előírásaival, illetve az Adatvédelmi pajzs által támasztott követelményeknek.

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

11. Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségen fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit:

Kőrösi Bálint EV.
e-mail:
[email protected]
székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Uzsoki u. 4

Kőrösi Bálint EV. Általános szerződéses feltételei ide kattintva érhető el.